Annuleringsvoorwaarden

Cursus

Deelname aan activiteiten van Duosport is altijd voor eigen risico. Duosport houdt zich het recht voor een activiteit af te gelasten bij onvoldoende deelname en overmachtsituaties. Duosport gaat er vanuit dat je deelneemt  en betaalt voor de activiteit waarvoor je je hebt aangemeld. Als je, als gevolg van gewijzigde omstandigheden, onverwacht de cursus wilt annuleren, dient dit schriftelijk te gebeuren. Wij restitueren alleen als je vóór het verstrijken van de helft van de geboekte cursusperiode schriftelijk annuleert en de leskaart retourneert. Naast de verstreken cursusweken rekenen wij € 12,50 administratiekosten en wordt verbruikte entree omgerekend naar de losse entreeprijs. Bij annulering na de helft van de een cursusperiode restitueren wij geen cursus- en entreegelden meer. Overzetten van gemiste lessen of niet verbruikte entree naar een volgend seizoen is niet mogelijk. Verdere voorwaarden betreffende het entreegedeelte op de leskaart staan op de site van de ijsbaan. Wij zijn per mail altijd bereikbaar (info@duosport.nl) en telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur via 0900-duosport (3867767) 10 ct. per minuut.( tijdens het schaatsseizoen ).

Eenmalige activiteit

De les kan je tot 5 dagen van te voren annuleren waarbij er € 12,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.
Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de les wordt het gehele lesbedrag in rekening gebracht.
Deelname is altijd voor eigen risico.

Course

Participation in Duosport activities is always at your own risk. Duosport reserves the right to cancel an activity in case of insufficient participation and force majeure situations. Duosport assumes that you participate and pay for the activity for which you have registered. If, due to changed circumstances, you unexpectedly want to cancel the course, this must be done in writing. We will only refund you if you cancel in writing before half of the booked course period and return the lesson card. In addition to the course weeks that have elapsed, we charge € 12.50 for administration costs and the entrance fee used will be converted into the separate entrance fee. If you cancel after half of the course period, we will no longer refund any course fees or entrance fees. Transfer of missed lessons or unused entrance to a next season is not possible. Further conditions concerning the entrance area on the lesson card can be found on the ice rink site. We can always be reached by e-mail (info@duosport.nl) and by telephone from Monday to Friday between 10.00 and 14.00 via 0900-duosport (3867767) 10 ct. per minute (during the ice skating season).

One-time activity

You can cancel the lesson up to 5 days in advance, with an administration fee of € 12.50. If canceled within 5 days before the start of the lesson, the entire lesson fee will be charged. Participation is always at your own risk.